Integritetspolicy - Vi skyddar dina personuppgifter 

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Truckexperten. Truckexperten ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som deltagare, kund, leverantör och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Information används för att förbättra vår tjänst och service till dig och till våra kunder samt för att utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten och vårt arbetssätt.

För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässig relation och eventuell reklamation.

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig. Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post info@truckexperten.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person. Med stöd av ditt samtycke som deltagare kan vi komma att samla in och behandla följande: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress. 
Gällande dig som kund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig.

Lagring och gallring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen, offentlighetsprincipen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Skydd av dina personuppgifter
Truckexperten har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Truckexpertens anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas, likaså om du inte längre vill kvarstå som deltagare hos oss.

Tillgång till dina personuppgifter och rättelse
En begäran om registerutdrag, eller rättning/radering av uppgifter ska skickas via e-post till info@truckexperten.se. Märk ditt meddelande med ”Registerutdrag”. Om du anser att någon uppgift i ett register är felaktig eller missvisande bör du även begära rättelse genom att skicka e-post till ovanstående adress. Märk ditt meddelande med ”Rättelse”.

Dataportabilitet
Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning
Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Truckexpertens anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Truckexperten förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt.
Truckexpertens anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Frågor och funderingar
Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Truckexperten är du välkommen att kontakta oss via e-post info@truckexperten.se. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Avbokningsregler

Din anmälan är bindande och om du av någon anledning inte har möjlighet att delta i en kurs är det viktigt att du informerar oss minst 5 dagar innan kursstart via telefon. Det går även att boka om kursen till ett tidigare eller senare tillfälle efter vårat medgivande.

Vid sjukdom skall sjukintyg signerat av läkare uppvisas. Likaså vid begravningar skall ett intyg uppvisas.

Deltagaren kommer då att erbjudas ett nytt kurstillfälle.

Avviker man från kursen och inte kan visa upp ett giltigt intyg som styrker din frånvaro kommer inte ett nytt kurstillfälle erbjudas och du faktureras hela beloppet.